วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี   ภาคปกติ  รุ่น/ปีเข้า  56 

   หมู่เรียน     03

1 56127324079 นางสาวธัญญารัตน์ ไชยชนะ
2 56127324080 นางสาวนาลางแก้ว ด้วงวิเศษ
3 56127324081 นางสาวนรีกานต์ งวงกระโทก
4 56127324082 นางสาวอาทิรัตน์ ดีละม้าย
5 56127324083 นางสาวชลนิภา ญานประเทือง
6 56127324084 นางสาววิลาสินี พวงมาลี
7 56127324085 นายปฏิวัติ บุญช่วย
8 56127324086 นางสาวพรรณธิตา วรรณูปถัมภ์
9 56127324087 นายธีระชัย ปานเลิศ
10 56127324088 นายปรเมศ บุญเปี่ยม
11 56127324089 นางสาวสุดาภรณ์ บุญมาก
12 56127324090 นางสาวพรประภา เกิดชัย
13 56127324091 นางสาวรังสิมา สง่าวงศ์
14 56127324092 นางสาวเบญจวรรณ บุญแก้ว
15 56127324093 นายอุกฤษฎ์ คุ้มเจริญ
16 56127324094 นางสาวนาตาชา วงศ์หาญ
17 56127324095 นายศิวดล เพิ่มเพียรสิน
18 56127324096 นายเฉลิมพล ชิณวงศ์พรหม
19 56127324097 นายปกป้อง พีระเดชมนตรี
20 56127324098 นางสาวสราลี รุ่งเรือง
21 56127324099 นายธีระเจษฎ์ จ๊ะสุนา
22 56127324100 นายจิรายุส สุขใจ
23 56127324101 นางสาวฐิติยา ต่วนเครือ
24 56127324102 นายปิยภัทร หลำสาคร
25 56127324103 นางสาวพรรณี เตียนะวันชัย
26 56127324104 นางสาวกมลทิพย์ จงกิตติ์พิภัทร์
27 56127324105 นายอัฐพล สังข์ปรีดา
28 56127324106 นายภูมิ ประยูรสอน
29 56127324107 นายปรณัทฒ์ ภูงามนิล
30 56127324108 นางสาวอุมาพร ปานสีนุ่น
31 56127324109 นางสาวชลธิชา อุไรลักษมี
32 56127324110 นางสาวอัญชิษฐา ลี้วัฒนาฮง
33 56127324111 นางสาวชิดชนก แดงกรัด
34 56127324112 นางสาวลภัสษา พรมศรี
35 56127324113 นางสาวพัชรี เชื้อสีดา
36 56127324114 นางสาววาสนา สุระคนธ์
37 56127324115 นางสาวสุมนตรา อ่องสุข
38 56127324116 นางสาววีรวรรณ ช่วยบุญ
39 56127324117 นางสาวอภิวันท์ วงษ์คำสิงห์
12. 2014